Yachtec - Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

-"Yachtec International BV” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28064545.

-"Koper": de potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Yachtec International BV.

 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Yachtec International BV, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van de Koper wordt door Yachtec International BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Yachtec International BV is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de Koper of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Yachtec International BV zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 2. Offertes

1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2. Specificaties en prijsvermeldingen genoemd op de Internetsite, folders en nieuwsbrieven kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internet site, folders en nieuwsbrieven.

 

Artikel 3. Overeenkomst

1. De koper is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

2. Yachtec International BV behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Koper het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Yachtec International BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen worden aangegeven in euro’s, inclusief omzetbelasting. De extra verzendkosten binnen Nederland zijn altijd € 6,- ongeacht hoeveelheid of gewicht. Deze worden uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper opgegeven.

 

Artikel 5. Betaling

1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

2. In behandeling genomen garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betalingen.

3. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

4. De Koper bevestigt dat de gebruikte credit/debitcard op zijn/haar naam staat. Alle credit/debitcardhouders zijn onderworpen aan verificatie en autorisatie door de verstrekker van de credit/debitcard. Wanneer de verstrekker van de card van de Koper betaling weigert te autoriseren,

wordt de order door Yachtec International BV niet aanvaard, is Yachtec International BV niet aansprakelijk voor eventuele vertraging in de levering of het niet leveren en is Yachtec International BV niet verplicht de reden van de weigering aan de Koper kenbaar te maken. Yachtec International BV is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die de credit/debitcard verstrekker of bank aan de Koper in rekening brengt voor de verwerking van de credit/debitcardbetaling van de Koper conform de bestelling.

 

Artikel 6. Verzending

1. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt Yachtec International BV de wijze van verzending. In geval Yachtec International BV de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Yachtec International BV. De Koper draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

2. De Koper is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

 

Artikel 7. Levertijd

1. Alle door Yachtec International BV genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Yachtec International BV bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Yachtec International BV schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

2. Overschrijding van de door Yachtec International BV opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

 

Artikel 8. Overmacht

1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Yachtec International BV niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Yachtec International BV niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de Koper voor Yachtec International BV als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Yachtec International BV alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Yachtec International BV redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

3. Yachtec International BV heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Yachtec International BV is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Yachtec International BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Yachtec International BV behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

4. Yachtec International BV heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

Artikel 9. Opzegging/Ontbinding

1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Yachtec International BV naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Koper daarvan heeft.

2. De vorderingen van Yachtec International BV op de Koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Yachtec International BV ter kennis gekomen omstandigheden Yachtec International BV goede grond geven te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Yachtec International BV de Koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

3. In de hierboven genoemde gevallen is Yachtec International BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Yachtec International BV schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10. Garantiebepalingen

1. Nadat de Koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Yachtec International BV te ontbinden. De Koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2. Indien de Koper de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Koper dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Yachtec International BV te melden. De Koper dient het product - na overleg met Yachtec International BV - te sturen naar een door Yachtec International BV vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De Koper dient zelf de kosten van en het risico voor het retour verzenden te dragen.

3. Indien de Koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Yachtec International BV ingevolge artikel 8.1. en 8.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Yachtec International BV deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Yachtec International BV het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de Koper terugbetalen. Yachtec International BV behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de Koper (anders dan die van Yachtec International BV of de leverancier van het product) is beschadigd.

4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Yachtec International BV schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Koper te wijten is of anderszins voor risico van de Koper komt, zal Yachtec International BV de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Yachtec International BV heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de Koper terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheidsbeperking

1. Yachtec International BV, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

2. Onverminderd het vorenstaande is Yachtec International BV in ieder geval nimmer aansprakelijk:

A. wegens niet, of niet tijdige levering

B. voor gegevens in folders, catalogi, webshop, reclamemateriaal, offertes e.d.

C. In geval van niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

D. indien de Koper zelf of een derde aan het geleverde veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

E. voor bedrijf- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

F. Door schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

3. Indien Yachtec International BV in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Yachtec International BV slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering gedekt. Tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Yachtec International BV nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

5. De Koper zal Yachtec International BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Yachtec International BV.

6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Yachtec International BV of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Garantie

1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten).

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de Koper geleverde goederen blijven eigendom van Yachtec International BV tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de Koper verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

2. De Koper is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Yachtec International BV, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Koper niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Yachtec International BV heeft voldaan.

3. Ingeval Yachtec International BV de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Yachtec International BV op schadevergoeding onverlet. Door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

 

Artikel 14. Overmacht

1. Indien Yachtec International BV door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Ingeval van Overmacht heeft de Koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Yachtec International BV als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

3. Yachtec International BV zal de Koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 15. Gebreken; Klachttermijn

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Yachtec International BV.

2. Indien een klacht gegrond is zal Yachtec International BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Yachtec International BV en de Koper is Nederlands recht van toepassing.

Yachtec International - The Netherlands - +31(0)793304888 - info@yachtec.nl